СЪТРУДНИЧЕСТВО

партньорството с международна консултантската компания

Едно от най-успешните и дълготрайни сътрудничества, които изградихме и поддържаме през последните 10 години е партньорството с международната консултантската компания „И ЧИ & Партнърс груп“. Нашите партньори се ползват с доверие и завидна репутация сред италианските инвеститори в редица държави от Централна и Източна Европа, Русия и Китай, предлагайки професионални услуги, свързани с управление, администрация, данъчно облагане, счетоводство и одит на предприятия. Техният висок професионализъм, съчетан с опита и авторитета на Адвокатско дружество „Благоева, Ганчева и Стратева“ в България създадоха една успешна симбиоза.

Адвокатско дружество „Благоева, Ганчева и Стратева“  работи в тясно сътрудничество с Професионалната Асоциация на Медиаторите в България, с колегите от Център за разрешаване на спорове София и АДР България.

PARTNERSHIP

Partnership with "ICI & partners group"

One of the most successful and long lasting partnerships, which we have build and we keep developing in the past ten years, is our partnership with the international consultancy company „ICI & partners group“. Our partners have established a trustful and notable reputation among the Italian investors in number of countries from Central and Eastern Europe, Russia and China, offering professional services in the areas of management, administration, tax planning, accountancy and audit of enterprises. Their high professionalism combined with the experience and reputation of „Blagoeva, Gancheva & Strateva“ law firm in Bulgaria had created a successful symbiosis.

„Blagoeva, Gancheva & Strateva“ law firm is working in close collaboration with the „Professional association of the mediators in Bulgaria“, with the colleagues from the „Center for dispute resolution Sofia“ and ADR Bulgaria.