облигационно правоКогато трябва да сключите сделка – ще проучим детайлно предмета на всяка сделка, ще ви предоставим подробен правен анализ на законодателната уредба и съдебната практика, ще ви представляваме при преговорите и ще изготвим всички необходими документи съобразени с условията и спецификата на всеки конкретен случай.

Нашите съвети  Ние вярваме в максимата CLARA PACTA CLAROS FACIUNT AMICOS „Добрите договори създават добри приятели“. Основа на бизнеса са коректните взаимоотношения, но все пак е добре при сключването на договора да се предвидят правни механизми, гарантиращи спазването му, като бонуси за добро изпълнение, обезпечения, санкции при неизпълнение, а също да се предвиди бърз ред за решаване на спорове като медиация и арбитраж .

  • Не използвайте шаблонни договори, познаването на спецификата на бизнеса на клиента е от основно значение. Правната форма на сделките е важна, но конкретната технология на изпълнение определя много от правата и задълженията на страните. Неотчитането й често води до затруднение при реализиране на правата при неизпълнение. Колкото по-конкретен относно предмет, качество, срокове, санкции е един договор, толкова по-голяма е вероятността да бъде изпълнен. По този начин в случай на неизпълнение се подсигурява надеждна процесуална реализация на правата.
  • При сключване на сделки с международен характер и изготвяне на двуезични договори, включвайте винаги клауза кой от използваните езици има предимство в случай на противоречия при превода, както и клауза кой е приложимият закон при изпълнение на договора и уреждането на спорове по договора.