Повечето от клиентите ни представляват малки и средни предприятия – български и чуждестранни търговски дружества,  работещи в сферата на търговията и производството, в отрасли като строителство, металургия, химия, текстил, хранителна промишленост, IT-техника и решения, туризъм. Съгласно чл. 8, т.3  от Етичния кодекс на адвокатите не можем да обявяваме имената на своите клиенти, но при поискване  можем  да предоставим референции за нашата работа.

В стремежа си да предоставяме първокачествено и комплексно правно обслужване през годините специализирахме в следните клонове на правото: