event2011_sardeniaПо инициатива на италианските ни партньори ни от адвокатско дружество Томазини и Мартинели – с подкрепата на Областната управа и общината на остров Сардиния в гр. Каляри през септември 2011 г. се проведе международна конференция, която имаше за цел да представи България на местния бизнес. От българска страна участваха адв. Веселина Благоева, управителят на IC Partners Group София – г-н Иван Паличев, изявени журналисти, бизнесмени, историци-археолози и реставратори.

Организаторите от Каляри си бяха поставили за цел да се развият възможностите за търговски и културен обмен между фирми, предприятия и различни институции от двете страни. Българските участници и делегати срещнахме изключително радушен прием сред представителите на бизнеса там, които проявиха голям интерес за разработване на съвместни проекти, дистрибуция на стоки, сътрудничество в областта на туризма и културно-историческата сфера.

От страна на Сардиния ни бяха представени фирми, работещи в IT бранша: софтуер и хардуер, организиране на бази данни, дигитализиране на архиви, библиотеки, галерии; различни технологични фирми: в т.ч. производители на тестове за отпадни води; компания за проектиране и изграждане на хеликоптерни площадки; земеделски кооперации и предприятия от хранително-вкусовата промишленост, туристически агенции и хотели.

Ние, от своя страна, съвместно с колегите от IC Partners Group София, ги запознахме с възможностите за изграждане на бизнес в България: правноорганизационни фирми, данъчно облагане, режим на чуждестранни инвестиции и други теми от обществено-поличтическия и културния ни живот. Нашите любезни домакини останаха очаровани от възможността да върнат визитата ни и на свой ред да се запознаят на място с различните аспекти на сътрудничество, които България предлага.

event2011_sardeniaOn the initiative of our Italian partners from the ‘’Tommasini and Martinelli’’ Law Firm, with the support of the Regional government and the Municipality of Sardinia Island, in Cagliary in September 2011 another international conference took place aiming at presenting Bulgaria to the local business. The Bulgarian participants were att. Veselina Blagoeva, the director of IC Partners Group Sofia – Mr. Ivan Palichev, prominent journalists, businessmen, historians, archeologists and restorers.

The organizers from Cagliary had set a goal for the event to develop the opportunities for commercial and cultural exchange between companies, enterprises and different institutions from both countries. As part of the Bulgarian delegation and participants we were welcomed with hospitality by the business representatives that showed great interest in developing joint projects, distribution of goods, cooperation in the field of tourism and cultural and historic sphere.

The Sardinian side presented companies working in the IT industry: software and hardware, organization of database, digitalization of archives, libraries, galleries; different technological companies: e.g. producers of waste water tests; company for design and building of helicopter pads; agriculture cooperatives and enterprises of the food industry, travel agencies and hotels.

We, on the other hand, together with our colleagues from IC Partners Group Sofia introduced the opportunities for establishing business in Bulgaria: legal forms and organization of companies, taxation, regime of foreign investments and other topics from the sociopolitical and cultural life. Our kind hosts were fascinated by the chance of paying a visit in turn and from a close distance to get familiar with the different aspects of collaboration that Bulgaria offers.

BACK