bgs_event_2012Адвокатско дружество „Благоева, Ганчева и Стратева”, съвместно с „Алигъл – Международно адвокатско дружество” – Удине, Италия по покана на Консорциум „Лоди Експорт” организираха на 20.01.2010 г. в Търговската палата в гр. Лоди, Италия конференция на тема „България – възможности и новости за износителите”. В рамките на конференцията адвокат Джачинто Томазини от „Алигъл” и адвокатите Мария Ганчева и Веселина Благоева от Адвокатско дружество „Благоева, Ганчева и Стратева” запознаха участващите в конференцията италиански предприемачи с актуалната икономическа ситуация и секторите за инвестиране в България, с възможностите за регистрация на търговски дружества, клонове и търговски представителства. Бе отделено внимание на регламентацията съгласно българския закон на договори като търговско представителство, покупко-продажба и дистрибуция, както и на начините за разрешаване на спорове. Специален акцент бяха синтезиран вид на мотивите „Защо да инвестираме в България”, с които завършиха изказванията си лекторите. В последвалата дискусия присъстващите проявиха подчертан интерес към българския пазар – главно в хранително-вкусовия и аграрния сектор на икономиката. Като резултат от тази конференция и като своеобразно продължение на създадените близки българо-италиански контакти, домакините от Консорциума „Лоди експорт” организираха посещение на бизнес делегация в България от 18 до 20 април 2010, в рамките на която бяха проведени множество срещи с български производители и търговци в София и Пловдив. Срещите на участниците в делегацията бяха организирани и асистирани от Италианския търговски институт ИЧЕ към Посолство на Република Италия в България.

bgs_event_2012On 20.01.2010 in the Chamber of Commerce, Lodi, Italy ‘’Blagoeva, Gancheva and Strateva’’ Law Firm in cooperation with “Aligal – International Law Firm” – Udine, Italy at the invitation of ‘’Lodi Export’’ Consortium organized a conference under the theme ‘’Bulgaria – opportunities and novelty for exporters’’. Within the framework of the conference att. Giacinto Tommasini from ‘’Aligal’’ and the attorneys Mariya Gancheva and Veselina Blagoeva from the ‘’Blagoeva, Gancheva and Strateva’’ Law Firm presented to the participating Italian entrepreneurs the state of the economic situation and the sectors open for investments in Bulgaria, the opportunities for registering a company, branches and commercial representations. Time was dedicated to contractual regulation of Bulgarian Law in the fields of commercial representation, trading and distribution, as well as, methods for dispute resolution. Special emphasis has given to the question ‘’Why to invest in Bulgaria?’’ ending each of the lecturers’ presentations. In the subsequent discussion the participants showed distinct interest in the Bulgarian market – mainly in the food industry and agricultural economic sectors. As a result of the conference and the continuation of the established close Bulgarian-Italian connections, the hosts ‘’Lodi Export’’ Consortium organized a visit of a business delegation in Bulgaria from 18 until 20 April 2010 when numerous meetings were conducted gathering Bulgarian producers and traders in Sofia and Plovdiv. The meetings were managed and assisted by the National Institute of Italy for Foreign Trade (ICI) at the Embassy of the Italian Republic in Bulgaria.

BACK